Stafi i Mësimdhënësve

STAFI MËSIMDHËNËS është adekuat dhe profesional, duke qenë gjithmonë në shërbim të nxënësve dhe kërkesave të tyre për ngritje profesionale dhe edukativo-arsimore. Një pjesë e madhe e mësimdhënësve janë të trajnuar nga profesorë universitarë të Kolegjit Akershus – Norvegji të sponsorizuar nga Qeveria e Norvegjisë.  Më shumë se 20 mësimdhënës kanë ndjekur këto trajnime dhe kanë bërë vizita studimore nëpër shkolla relevante në Norvegji, ku kanë marrë përvojat më të reja nga fusha e Arsimit dhe Aftësimit Profesional. 

Të dhënat për mësimdhënësit e lëndëve të përgjithshme dhe atyre profesional (emri mbiemri dhe lendet që i mbajnë dhe niveli i kualifikimit)

 

Mësimdhënësit e lëndëve të përgjithshme
Nr Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Lëndët që ligjëron
1 Agim  Paçarizi Master i sociologjisë Edukatë  Qytetare
2 Ardian Thaçi Bachelor I matematikës Matematikë
3 Blerim Mazrreku Master i shkencave të kulturës fizike dhe sportive Edukatë Fizike
4 Brahim Morina Master i shkencave sportive Edukatë Fizike
5 Festim Zogaj Bachelor i matematikës- informatikës Matematikë
6 Gentianë Hoti Gjuhe Gjermane Gjuhë Gjermane
7 Femie Mazreku Master I shkencave Filologjike Gjuhë  dhe Letërsi Shqipe
8 Gzim Morina Bachelor i gjuhës dhe letërsisë gjermane Gjuhë dhe Letërsi Gjermane
9 Hamit Krasnqi Master I shkencave Filologjike Gjuhë  dhe Letërsi Shqipe
10 Lendita Telaku Bachelor i  gjuhës dhe letërsisë angleze Gjuhë dhe Letërsi Angleze
11 Leonora   Kafexholli Bachelor I programit matematik- informatikë   Matematikë
12 Milaim Berisha Master I shkencave Filologjike Gjuhë  dhe Letërsi Shqipe
13 Mevludin Mazreku Master I shkencave Filologjike Gjuhë  dhe Letërsi Shqipe
14 Samir Avdiaj Master I shkencave Filologjike Gjuhë  dhe Letërsi Shqipe
15 Osman Berisha Master I sociologjisë Edukatë  Qytetare
16 Shkendije Thaçi Bachelor i  gjuhës dhe letërsisë angleze Gjuhë dhe Letërsi Angleze
17 Shpejtim Thaqi Bachelor  i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze Gjuhë  dhe Letërsi Angleze
18 Teuta Miftari Master I shkencave sportive Edukatë Fizike
 Mësimdhënësit e lëndëve profesionale
Nr Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Lëndët që ligjëron
1 Adil Paçarizi Master I shkencave ekonomike në menaxhment dhe informatikë. Kontabilitet. Tregti. Kërkime tregu
2 Afrim Mazrreku Bachelor për menaxhment  dhe informatikë. Financa, Sjellje konsumatore. Praktikë profesionale në kompani
3 Alban Kryeziu Jurist i diplomuar. Bachelor   Bazat e se drejtes se punes. Praktike profesionale.
4 Astrit  Kryeziu Master i shkencave Ekonomike Menaxhim distribucioni. Kontabilitet. Praktikë profesionale.
5 Avni S.Morina Bachelor I informatikës së aplikuar në biznes T.I.K. Sisteme operative. Gjuhe programuese.  Algoritme.
6 Blerim Istref   Morina Master I shkencave ekonomike dega Menaxhment Menaxhim I projekteve. Komunikim biznesi. Firma ushtrimore. Praktikë profesionale në kompani.
7 Dardan Zulfaj Master I arteve në Studimet e shkencave të sigurisë Bazat e se drejtes dhe e drejta. E drejta e sigurimit social. Praktike profesionale. Bazat e se drejtes se punes. Kushtetuta.
8 Dardan Hoti Bachelor i  gjeografisë- Arsimor Mësimëdhënës për lëndën –Marketingu turistikë. Firma ushtrimore. Gjeografi. Gjeografi turistike. Gjeografi turistike evropiane dhe botërore.
9 Dituri Morina Bachelor i  ekonomisë. Kontabilitet.  Statistikë
10 Drita Thaçi Master. Juridik Civil E drejta kushtetuese dhe të drejtat e qytetarëve. Arkivistik . Praktikë profesionale.
11 Enver  Hoxha Ekonomist i diplomuar Marketing . Praktikë profesionale.
12 Faton Beqiri Bachelor i inxhinierisë elektrike Matje elektrike. Materiale dhe komponente elektronike. Gjuhë programuese. Bazat e telekomunikacionit.
13 Florim Kafexholli Master i shkencave të Gjeografisë Bazat e turizmit, Bazat e komunikimit ne turizem, Organizim i vizitave turistike.
14 Hajrije Thaqi Ekonomiste e diplomuar Statistikë. Veprime me kliient me bankë. Praktikë profesionale
15 Halit Hoti Master në Menaxhment Operim në magazinë. Saistem doganor dhe punët doganore. Financa. Praktikë profesionale.
16 Hamit Hazrolli Master për tregjet financiare dhe bankat Ekonomi dhe Ndërmarrësi
17 Hamdi Kafexholli Bahchelor I tekonlogjisë- Informatikës TIK
18 Hilmi Krasniqi Jurist i diplomuar. Bazat e se drejtës. E drejta e pronsisë.  Praktik Profesionale.
19 Jetullah Sertolli Inxhinier i diplomuar i Elektroteknikes Bazat e elektroteknikes. Praktikë profesionale. Gjuhë programuese.
20 Liridon Samadraxha Master I shkencave juridike-Penale E drejta familjare dhe trashegimore.  Korrespodenc dhe komunikim me pal. Bazat e se drejtes se pronesise. Praktike profesioanale.
21 Luan Kryeziu Master i juridikut- Kushtetues administrativë Bazat e së drejtës dhe e drejta
22 Mentor Kryeziu Magjister i ekonomisë- Marketing menaxhment Marketing. Firma ushtrimore. Praktikë profesionale në kompani.
23 Miftar Morina Master i shkencave juridike.- Kushtetues administrativ   Bazat  e  se drejtes administrative. Bazat e procedures administrative. Veprimtari administrative.  Praktik Profesionale.
24 Mirlinda Bibaj Master për Marketing Statistik. Praktikë profesionale. Marketing I avancuar.
25 Mirlinda Gashi Juriste e diplomuar Bazat e evidences ame. Veprimtari Biblotekare. Praktik Profesionale. Veprimtari Administrative.
26 Naim Shehu Ekonomist i diplomuar Ekonomi dhe Ndërmarrësi
27 Nexhmedin Shurdhaj Master për menaxhment  dhe informatikë. Komunikim beznesi. Tregti. Praktikë profesionale.
28 Rukije Bytyqi Master në tregjet financiare dhe bankat Ekonomi dhe Ndërmarrësi
29 Sahit Kastrati Master i shkencave të Biologjisë Bazat a llogaritjes ne turizëm. Sjellja dhe higjiena. Informin I klientëve. Praktikë profesionale. Promovim I produktit.
30 Sedat Sahitaj Master I shkencave të historisë Trashëgimi kulturore dhe historike. Ndërmarrje turistike. Praktikë profesionale.
31 Shkumbin Shala-Zëvendësim Master i juridikut- Kushtetues administrativë Bazat e se drejtes. E drejta familjare dhe trashigimore. Praktike profesinale
32 Shpejtim Hoxha Bachelor i shkencave te inxhinierisë elektrike Bazat e elektronikes. Elektronika digjitale. Algoritme.
33 Shpejtim Sertolli Ekonomist i diplomuar Bazat e sigurimeve . Praktikë profesionale .
34 Shukrije Bytyqi Master I shkencave të kimisë Njohje malli
35 Valon  Mazreku Master për tregje financiare dhe bankat Kontabilitet  .Kontabilitet dhe Firma Ushtrimore
36 Valon Morina Master për banka financa dhe kontabilitet Banka dhe afarizem bankar . Financa. Firma ushtrimore.
37 Zenel Berisha Bachelor për ekonomiks Afarizëm tregtar. Tregti ndërkombëtare. Firma ushtrimore. Praktikë profesionale.