Rreth Nxënësve

Numri i nxënësve, sipas vitit shkollor dhe gjinia:

 

Nr. Viti shkollor Femra  Meshkuj Gjithsej
1 2010/ 2011     423
2 2011/ 2012 181 434 615
3 2013/ 2014 294 655 949
4 2014/ 2015 259 563 822
5 2015/ 2016 285 561 846
6 2016/ 2017 354 570 924
7 2017/ 2018 323 519 842