Këshilli i Mësimdhënësve

Këshillin e mësimëdhënësëve e përbëjnë të gjithë mësimëdhënësit të udhëhequr nga drejtori I shkollës.

 

Përfaqësuesit e këshillit të klasëve janë mësmëdhënësit si më poshtë:
Nr Emri Mbiemri Pozita
1 Dituri Hoxha Kryetare e këshillit të kl X-ta
2 Adil Paçarizi Kryetar i këshillit të kl XI-ta
3 Astrit Kryeziu Kryetar i këshillit të kl XII-ta